Algemene voorwaarden

Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Schoonheidssalon UnIK en de klant waarop Schoonheidssalon UnIK deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

Inspanningen

Schoonheidssalon UnIK zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Schoonheidssalon UnIK zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de klant inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

 

Afspraken

De klant moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Schoonheidssalon UnIK melden. Indien de klant deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Schoonheidssalon UnIK 50% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de klant berekenen. Indien de klant meer dan 10 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Schoonheidssalon UnIK de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aan komen kan Schoonheidssalon UnIK de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen. 


Betaling

Schoonheidssalon UnIK vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon en op de website. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen.

 

Persoonsgegevens & privacy

De klant voorziet Schoonheidssalon UnIK bij de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Schoonheidssalon UnIK neemt de persoonlijke gegevens van de klant op in een geautomatiseerd systeem. Schoonheidssalon UnIK behandelt de vertrouwelijke gegevens van de klant volgens de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) .

 

Geheimhouding

De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de schoonheidsspecialiste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

Aansprakelijkheid

Schoonheidssalon UnIK is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Schoonheidssalon UnIK is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar de salon.


Beschadiging & diefstal

Schoonheidssalon UnIK heeft het recht van de klant een schadevergoeding te eisen indien de klant meubilair, apparatuur of producten beschadigt. We melden diefstal altijd bij de politie.
 

Behoorlijk gedrag

De klant behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de klant na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Schoonheidssalon UnIK het recht de klant de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

 

Recht

Op elke overeenkomst tussen de Schoonheidssalon UnIK en de klant is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

 

Deze pagina is voor het laatst aangepast in juli 2018.